stránka nueva2

  • wp_20170321_007.jpg

Kaplnka Panny Márie z Chamorro.

Kaplnka, postavená v ?estnástom storo?í, sa nachádza na kopci rovnakého mena az jeho átria, 175 metrov nad morom, s nádherným panoramatickým výh?adom na regiónu ferrolana s údolia Serantes v popredí a pozadie mesto Ferrol. Táto kaplnka má zvlá?tnu a neobvyklú architektúrou. Napríklad nechodia dopredu, ale na strane, ku ktorému sa pridá presah integrova? podstavec so sochou Panny Márie, zvanej Northwest, ?o sa zdá by? románsky dvanásteho storo?ia. Tu zaneprázdnený pú? sa oslavuje ve?kono?ný pondelok od roku 1628, ako po?akovanie Panne Márii za jej orodovanie pri silnej búrke.

Pú? A Virxe de Chamorro je jedným z najtradi?nej?ích osláv v posledných rokoch. V tejto púti do patrónky mesta, "Nosa Señora de Nordeste", tie? známy ako "Virxe robi? Chamorro" so c?ou. Ve?kono?ný pondelok je vykonávaná.

Zdá sa, ?e názov pochádza z rybárov, ktorí stroskotanec, vyvolal Panna Nordeste hovori? "Xa morro" (I die). Samozrejme, ?e mu zachránil ?ivot.

Hoci táto oslava bola vytvorená v 50. rokoch, uctievanie "Nosa dáma Nordeste" a pochádza zo zlatého veku, lebo vytvorenie bratstva v roku 1666.

Bolo to v?dy Virgen de Chamorro uctievaný rybári a ?udia na more. Sväty?a je vysoká v panstva Serantellos, staré námorné referen?ný bod.

Toto pútnické je výstup zo v?etkých ferrolanos a pútnikov z celého svahu. Akonáhle sa om?e a rôznych nábo?enských obradoch ako obete panny je oslavovaný. Ke? sa nábo?enská strana skon?í, za?ne sa na cestu, ktorá trvá krajine po?as d?a. Miesto je ve?mi dobre stabilizujú strávi? nezabudnute?ný de? pú?.