nova stranica

  • wp_20170322_007.jpg

Pomorski muzej

Smje?ten je u povijesnoj zgradi Arsenala u Ferrol poznat kao ?Presidio u San Campio?, izgra?en u drugoj polovici osamnaestog stolje?a, zgrada u kojem se nalazi ovaj muzej ve? je vrijedan arhitektonski dragulj-neoklasi?ne barokni stil divljenje , Pristup stranicama je iz kantona ferrolano Molins, te je u ?Herrerias centar? Navy kompleksa. Muzej ubraja me?u svoje fondove s vi?e od 2,650 katalogiziranih zapisa izme?u dijelova, sklopova i zbirki povijesnog, umjetni?kog i tehni?ke vrijednosti se odnose na aktivnosti u mornarici, njegov blizak odnos s Ferrol i brodogradnje i pomorske povijesti España.Destacan posebno njezin sidro veli?anstvenu izlo?bu, smatra najboljim na svijetu, koja okuplja vi?e od stotinu razli?itih vrsta sidra koje odgovaraju razli?itim razdobljima; zbirke olupina galiju San Geronimo (1597) i fregate Magdalena (1810), kao i maketa brodova, oru?ja, navigacijske instrumente, uniforme, slike i drugi. Muzej organizira vo?ene ture, a tako?er ima bogatu knji?nicu s preko 20.000 posjeta katalogiziranih djela i moderni vi?enamjenski prostor za povremene izlo?be i druga kulturna doga?anja.