stránka nueva2

  • wp_20170321_007.jpg

Kaple Panny Marie z Chamorro.

Kaple, postavená v ?estnáctém století, se nachází na kopci stejného jména az jeho atria, 175 metr? nad mo?em, s nádherným panoramatickým výhledem na regionu ferrolana s údolí Serantes v pop?edí a pozadí m?sto Ferrol. Tato kaple má zvlá?tní a neobvyklou architekturou. Nap?íklad nechodí dop?edu, ale na stran?, ke kterému se p?idá p?esah integrovat podstavec se sochou Panny Marie, zvané Northwest, co? se zdá být románský dvanáctého století. Zde zaneprázdn?n pou? se slaví velikono?ní pond?lí od roku 1628, jako pod?kování Pann? Marii za její p?ímluvu p?i silné bou?i.

Pou? A Virxe de Chamorro je jedním z nejtradi?n?j?ích oslav v posledních letech. V této pouti do patronky m?sta, ?Nosa Señora de Nordés?, také známý jako ?Virxe d?lat Chamorro? se ctí. Velikono?ní pond?lí je provád?na.

Zdá se, ?e název pochází z rybá?e, kte?í trose?ník, vyvolal Panna Nordés ?íkat ?Xa morro? (I die). Samoz?ejm?, ?e mu zachránil ?ivot.

A?koli tato oslava byla vytvo?ena v 50. letech, uctívání ?Nosa dáma Nordés? a pochází ze zlatého v?ku, jeliko? vytvo?ení bratrstva v roce 1666.

Bylo to v?dy Virgen de Chamorro uctívaný rybá?i a lidé na mo?e. Svatyn? je vysoká v panství Serantellos, staré námo?ní referen?ní bod.

Toto poutní je výstup ze v?ech ferrolanos a poutník? z celého svahu. Jakmile se m?e a r?zných nábo?enských ob?adech jako ob?ti panny je oslavován. Kdy? se nábo?enská strana skon?í, za?ne se na cestu, která trvá zemi b?hem dne. Místo je velmi dob?e stabilizují strávit nezapomenutelný den pou?.